محصول دیجیتالی

نظریه مارسیا استاد مقدم

نظریه مارسیا استاد مقدم
محصول دیجیتالی

نظریه مارسیا استاد مقدم

۱٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

نظریه مارسیا استاد مقدم

فایل PDF تایپ شده

تعداد صفحه 3

نظریه مارسیا

بحث درباره پایگاه های هویت توسط مارسیا مطرح شد. او با این کار خود می خواست مفهم هویت را به صورت عملیاتی مطالعه نماید. او بیان

می کند برای اینکه یک مفهوم ارزشمند باشد باید دارای تعریف عملیاتی باشد تا بتوان آن را اندازه گیری نمود )مارسیا، 7891 ( جیمز مارسیا به

صورت تجربی، تعارض هویت در برابر سردرگمی اریکسون را با دقت تشریح نمود و چهار حالت را از هویت براساس نگرشهای جستجوگری و تعهد

نسبت به نقش های اجتماعی، توصیف نمود .

او با در نظر گرفتن وجود یا فقدان هر یک از دو معیار جستجوگری ) به زمان هایی اشاره دارد که نوجوان در هنگام گذر از آن به طور فعال

درگیر انتخابهای متناوبی بین شغلها و اعتقادات مختلف است( و تعهد )که به توافق در سرمایه گذاری فرد در یک شغل و یا یک اعتقاد اشاره

دارد( پایگاه های هویتی را تعیین کرد .

در اثر ترکیب این دو عامل مارسیا چهار پایگاه هویت سردرگم، پیش رس، در حال هویت یابی و موفق را مشخص نمود. در پایگاه هویت سردرگم

فرد نه بحرانی )جستجوگری( داشته و نه به تعهدی دست یافته است. در پایگاه هویت پیش رس فرد جستجوگری نداشته اما دارای تعهد است.

در پایگاه در حال هویت یابی فرد در دوره جستجوگری است اما هنوز تعهدی در او ایجاد نشده است و در پایگاه هویت موفق فرد بحران و

جستجوگری را پشت سر گذاشته و دارای تعهد است .

google-site-verification: googleb20ffd68de8913b7.html