محصول دیجیتالی

مبانی رشد (وراثت و محیط) استاد مقدم

مبانی رشد (وراثت و محیط) استاد مقدم
محصول دیجیتالی

مبانی رشد (وراثت و محیط) استاد مقدم

۱۰٫۰۰۰۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مبانی رشد (وراثت و محیط) استاد مقدم

فایل PDF تایپ شده

تعداد صفحه 18

مبانی رشد (وراثت و محیط)

از آنجایی که طبیعت ما را برای بقا آماده کرده است ،همه ی انسان ها چند ویژگی مشترک دارند.اما هر انسانی منحصر به فرد است.ممکن است

در یک خانواده یکی از فرزندان ویژگی های مشترک والدین را نشان دهد.در حالی که دیگری شبیه هیچ کدام از آنها نیست.

ویژگی هایی که به طور مستقیم قابل مشاهده هستند ،تیپ های پدیداری )فنوتیپ( نامیده می شوند.ویژگی هایی که به وطر مستقیم قابل

مشاهده نیستند اما به هر حال تاثیر خود را بر ویژگی های منحصر به فرد ما می گذارند و ترکیب پیچیده ی اطلاعات ژنتیکی ما را مشخص می

کنند فتیپ ارثی )ژنوتیپ( خوانده می شوند.

مبنای ژنتیکی

هر یک از ما از چندین تریلیون واحد های مجزا به نام سلول ساخته شده ایم.درون هر سلول یک مرکز کنترل یا هسته وجود دارد که شامل

ساختارهای میله مانندی به نام کروموزوم است.کروموزوم ها اطلاعات ژنتیکی را ذخیره و منتقل می کنند.کروموزوم های انسان به صورت ۳۲

جفت دیده می شوند. ۳۳ جفت از کروموزوم ها همانند هم هستند و کروموزوم های غیر جنسی خوانده می شوند.جفت ۳۲ ام کروموزوم ها در

است که کروموزوم های جنسی نامیده می شوند،چرا که تعیین کنده ی جنسیت می باشند.کروموزوم XX و در زنان به شکل XY مردان به شکل

کوتاه است و مواد ژنتیکی اندکی را منتقل می کند.زنان ،تنها سلول Y نسبتا دراز است و مواد ژنتیکی بیشتری را منتقل می کند اما کروموزوم X

است.بنابراین جنسیت ارگانیزم به این صورت Y و هم

google-site-verification: googleb20ffd68de8913b7.html