محصول دیجیتالی

جزوه کودکان استثنایی از گروه آموزشی دکتر سورانی

جزوه کودکان استثنایی از گروه آموزشی دکتر سورانی
محصول دیجیتالی

جزوه کودکان استثنایی از گروه آموزشی دکتر سورانی

۱۵٫۰۰۰۱۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

جزوه کودکان استثنایی از گروه آموزشی دکتر سورانی

فایل PDF تایپ شده

تعداد صفحات: 22

گروه بندی روان پزشکان

الف( عقب ماندگی به علت عوامل ارثی

ب(عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بارداری

ج(عقب ماندگی به علت حوادث زایمانی و دوران بعد از زایمان

د(عقب ماندگی به علت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی

الف(عقب ماندگی به علت عوامل ارثی

مقدمه: لقاح اسپرماتوزوئید و اوول تولید جنین می کند. -

هر جنینی دارای - 46 کروموزوم است )بیست و سه جفت(

یک جفت آن کروموزومهای جنسی که در مرد - “xy” و در زن “xx” است

بیست و دو جفت دیگر کروموزومهای معمولی هستند -

کروموزومها حاوی عامل ژن هستند که دارای مواد شیمیایی و آنزیمها مخصوصا اسیدنوکلئیک هستند و این -

موادشیمیایی هستند که در چگونگی بروز صفات ارثی دخالت دارند.

درحقیقت عامل وراثت یک فعل و انفعال بیوشیمیایی است و آنزیمها در آن نقش اصلی را دارند. -

علت عقب ماندگی

1 اختلال در تعداد کروموزومها -

2 اختلال در نوع کروموزومها -

3 عامل همخوانی -

* 1 بیمارانی که از لحاظ کروموزومهای معمولی دچار اختلال هستند عقب ماندگی شدیدتری را نسبت به بیمارانی که از -

لحاظ کروموزومهای جنسی نقص دارند نشان می دهند.

* 2 تعداد کر و لالها در نسلهای همخون فراوان است. -

(I اختلالات مربوط به کروموزومهای جنسی

نوع عقب ماندگی: از نظر هوشی افراد این دسته اکثراً سطحی یا مرزی و حتی عادی ضعیف هستند.

محصولات مرتبط

محصولی برای نمایش وجود ندارد
google-site-verification: googleb20ffd68de8913b7.html