محصول دیجیتالی

جزوه آسیب شناسی روانی - سلامت، بالینی، عمومی

جزوه آسیب شناسی روانی - سلامت، بالینی، عمومی
محصول دیجیتالی

جزوه آسیب شناسی روانی - سلامت، بالینی، عمومی

۱۵٫۰۰۰۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

جزوه آسیب شناسی روانی (سلامت، بالینی، عمومی)- استاد دکتر محمدی

ویژه کنکور دکتری روانشناسی

فایل PDF تایپ شده

تعداد صفحه 94

» فهرست مطالب «

- فصل اول

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی

موضوع آسیب شناسی روانی

منظور از رفتار بهنجار و نابهنجار

- فصل دوم

دیدگاههای مختلف درباره رفتار نابهنجار

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه روان پویایی

اضطراب

دستگاه روانی

رشد روانی جنسی

دیدگاه یادگیری

دیدگاه شناختی- دیدگاه انسانگرایی و احساسات وجودی

دیدگاه اجتماعی

- فصل سوم

اضطراب و مکانیزمهای دفاعی

سرکوبی

برگشت

برون فکنی )فرافکنی(

واکنش سازی

جدا سازی

درون فکنی

جابجا سازی

دلیل تراشی

انکار

والا گرایی )والایش(

جبران

همان سازی

خیالپردازی

عایق سازی هیجانی و توجیه

باطل سازی

اظهار و نشان دادن

- فصل چهارم

طبقه بندی اختلالات روانی

نظامهای طبقه بندی

نظامهای رایج طبقه بندی

- فصل پنجم

اختلالات اضطرابی

اضطراب تعمیم یافته

اضطراب )حملات پانیک (

فوبی )هراس(

وسواس فکری و عملی

علل اختلالات اضطرابی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه روان پویایی

دیدگاه رفتار گرایی

دیدگاه شناختی

دیدگاه انسانگرایی و اصالت وجودی

دیدگاه اجتماعی

درمان اختلال اضطرابی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه تحلیل روانی

دیدگاه یادگیری

دیدگاه شناختی

دیدگاه انسانگرایی و اصالت وجودی

)PTSD( اختلال استرس پس از سانحه

- فصل ششم

اختلالات بدنی شکل و تجزیه ای

اختلالات بدنی شده

اختلالات تبدیلی

درمان اختلالات تبدیلی

خود بیمار انگاری

اختلالات ساختگی و تعارض

اختلالات درد روانزاد

درمان

اختلال بد شکلی بدنی

اختلالات بدنی شکل نامتفاوت

اختلالات افتراقی )تجزیه ای(

اختلالات فراموشی )آمنزی( روانزاد

فیوگ

شخصیتهای چند گانه

تغییر هویت

- فصل هفتم

اختلالات روانی فیزیولوژیایی

بی اشتهایی روانی

فربهی )چاقی(

بی خوابی

دیدگاههای مختلف درباره اختلالات روانی فیزیولوژیایی

درمان اختلالات روانی فیزیولوژیایی

- فصل هشتم

اختلالات شخصیت

الف- اختلال شخصیت پارانوئیدی

ب- اختلال شخصیت اسکیزوئیدی

ج- اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

الف- اختلال شخصیت مرزی

ب- اختلال شخصیت هیستریانیک

ج- اختلال شخصیت خود شیفتگی

د- اختلال شخصیت ضد اجتماعی

الف- اختلال شخصیت اجتنابی

ب- اختلال شخصیت وابسته

ج- اختلال شخصیت انفعالی پرخاشگری

- فصل نهم

اختلالات خلقی

حمله افسردگی شدید

اختلال دو قطبی

دیس تایمی و سیکلوتایمی

ایجاد اختلالات خلقی

- فصل دهم

نظریه ها، تحقیقها، و درمان افسردگی

نظریه های زیست شناختی

نظریه های روان پویایی

نظریه های شناختی بک

نظریه انسان گرایی- اصالت وجودی

- فصل یازدهم

خودکشی و پیراخودکشی

علل خودکشی

- فصل دوازدهم

اختلالات اسکیزوفرنی

سایکوزمالی کوتاه مدت

اختلال اسکیزوفرنی شکل

اختلالات طیف یا گستره اسکیزوفرنی

هذیانها

توهمها

DSM- IV معیارهای تشخیص اسکیزوفرنی بر اساس

اسکیزوفرنی کاتاتونیایی

اسکیزوفرنی پارانوئید

اختلالات هذیانی

- فصل سیزدهم

علل و درمان اسکیزوفرنی

- فصل چهاردهم

اختلالات مغزی

صرع

زوال عقل انحطاطی

آلزایمر

- فصل پانزدهم

اختلالات کودکی

طبقه بندی اختلالهای کودکان

)ADHD( اختلال بیش فعالی توام با کاستی توجه

درمان

شب ادراری

لکنت زبان

اختلال رشدی فراگیر اوتیسم

- فصل شانزدهم

روانشناسی کودکان استثنایی

مفهوم خاص استثنایی

کودکان عقب مانده ذهنی

طبقه بندی روانشناسان

طبقه بندی متخصصان آموزش و پرورش

علل عقب ماندگی ذهنی

- فصل هفدهم

کودکان کم بینا و نابینا

تعریف و طبقه بندی

علل آسیبهای بینایی

نقایص و ناهنجاریهای رایج بینایی

آموزش خط بریل

- فصل هجدهم

کودکان کم شنوا و ناشنوا

تعاریف ناشنوایی و کم شنوایی

انواع ناشنوایی )درجه بندی ناشنوایی(

علل ناشنوایی

کودکان با اختلالات تکلمی

طبقه بندی اختلالهای تکلمی

- پیوستها:

فهرست منابع

google-site-verification: googleb20ffd68de8913b7.html